ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Uvedenie novozvolených funkcionárov zboru a krst Mie a Markusa

Služby Božie v nedeľu 26. mája boli v našom zbore o čosi výnimočnejšie. Poďakovať Bohu a poslúžiť Slovom totiž prišiel brat senior Marián Kaňuch spoločne s manželkou Oľgou. Ale prišiel aj z dôvodu milej povinnosti, keď uvádzal do služby v našom cirkevnom zbore novozvolených funkcionárov. Zborového dozorcu Štefana Hurného, zástupkyňu zborového dozorcu Ing. Martu Šuňalovú, kurátorku matkocirkvi v Zemianskych Kostoľanoch Boženu Kohútovú, kurátora prievidzskej filiálky Ing. Bohuslava Eľka a do presbyterských funkcií Štefana Ruttmara a Ing. Vladimíra Plachého.
Celý úvod bohoslužieb i kázeň sa niesli v znamení podpory ľuďom, ktorí vstupujú do služby na Pánovej vinici. Modlitby za tých, ktorí sa podujali akýmkoľvek spôsobom slúžiť Hospodinovi. Zveľaďovať zbor ako pôdu, z ktorej semeno prináša dobrú úrodu. Po sľube funkcionárov nasledovali modlitby uvedených i za uvedených. Tu chceme poprosiť aj vás, sestry a bratia, aby ste nezabúdali vo svojich prosbách na náš (váš) zbor. Aby rástol a prekvital k Božej sláve.
Aj ďalšia časť nedeľných bohoslužieb sa niesla v slávnostnom duchu, keď sviatosť Krstu svätého prijali Mia Procházková a Markus Miština. Brat kaplán Emil Hankovský v krstnom príhovore uviedol, že obidvaja sa stávajú priateľmi Pána Ježiša. Aj tu je miesto pre naše modlitby, aby sme prijali obidvoch nových členov cirkvi a zboru do svojich radov nielen formálne, ale aby sa so svojimi rodičmi a krstnými rodičmi tešili z milosti Pánovej aj v spoločenstve cirkevného zboru.
V závere ešte brat dozorca poďakoval sestre farárke a bratovi seniorovi za ich službu a pozval všetkých na malé pohostenie do zborovej miestnosti.

Ing. Peter Majerík