ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Uvedenie novozvolených funkcionárov zboru a krst Mie a Markusa

Služby Božie v nedeľu 26. mája boli v našom zbore o čosi výnimočnejšie. Poďakovať Bohu a poslúžiť Slovom totiž prišiel brat senior Marián Kaňuch spoločne s manželkou Oľgou. Ale prišiel aj z dôvodu milej povinnosti, keď uvádzal do služby v našom cirkevnom zbore novozvolených funkcionárov. Zborového dozorcu Štefana Hurného, zástupkyňu zborového dozorcu Ing. Martu Šuňalovú, kurátorku matkocirkvi v Zemianskych Kostoľanoch Boženu Kohútovú, kurátora prievidzskej filiálky Ing. Bohuslava Eľka a do presbyterských funkcií Štefana Ruttmara a Ing. Vladimíra Plachého.
Celý úvod bohoslužieb i kázeň sa niesli v znamení podpory ľuďom, ktorí vstupujú do služby na Pánovej vinici. Modlitby za tých, ktorí sa podujali akýmkoľvek spôsobom slúžiť Hospodinovi. Zveľaďovať zbor ako pôdu, z ktorej semeno prináša dobrú úrodu. Po sľube funkcionárov nasledovali modlitby uvedených i za uvedených. Tu chceme poprosiť aj vás, sestry a bratia, aby ste nezabúdali vo svojich prosbách na náš (váš) zbor. Aby rástol a prekvital k Božej sláve.
Aj ďalšia časť nedeľných bohoslužieb sa niesla v slávnostnom duchu, keď sviatosť Krstu svätého prijali Mia Procházková a Markus Miština. Brat kaplán Emil Hankovský v krstnom príhovore uviedol, že obidvaja sa stávajú priateľmi Pána Ježiša. Aj tu je miesto pre naše modlitby, aby sme prijali obidvoch nových členov cirkvi a zboru do svojich radov nielen formálne, ale aby sa so svojimi rodičmi a krstnými rodičmi tešili z milosti Pánovej aj v spoločenstve cirkevného zboru.
V závere ešte brat dozorca poďakoval sestre farárke a bratovi seniorovi za ich službu a pozval všetkých na malé pohostenie do zborovej miestnosti.

Ing. Peter Majerík