ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 2. marca 2018 o 16:30 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

V sekcii Reformačné listy, nájdete už 5. tohtoročné číslo informačného listu.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 11. februára po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Hneď po prečítaní kňažskej sa sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná vzdala funkcie zborovej farárky. Vo finančnej správe i správe o hospodárskych činnostiach bolo venované veľa priestoru aktivitám, ktoré v roku 2017 znamenali výrazné zvýšenie finančných výdavkov, ale aj množstvo (a nielen organizačnej) práce: výmena strešnej krytiny na fare v Kostoľanoch, sanácia kostola tamtiež, rekonštrukcia modlitebne v Handlovej.
Volebná časť konventu sa niesla v znamení ukončenia členstva v presbyterstve u jeho dlhoročnej členky Mgr. Anny Lechtovej a taktiež sa vzdal funkcie kurátora (a predsedu hospodárskeho výboru) Ing. Bohuslav Eľko. Na ich miesta nastúpili staronová presbyterka Mária Mikulášová a do funkcie kurátora bol zvolený Ing. Ivan Junga. V závere konventu brat dozorca Ing. Ján Kuneš poďakoval sestre farárke za odslúžené desaťročia v našom zbore. Poďakovanie patrí všetkým doterajším činovníkom zboru, ktorí v dnešný deň oficiálne ukončili službu vo svojich funkciách. Podobne ako prianie množstva síl do práce na Pánovej vinici pre ich nástupcov. No a pre všetkých veľa Božieho požehnania v osobnom živote i službe Pánovi.
V diskusii bol položený dôraz na duchovný i početný rozvoj zboru, hlavne s ohľadom na mládež. Zadané úlohy pre duchovných i presbyterstvo v rôznych všeobecnejších i konkrétnych prípadoch, aby bilancovanie o rok mohlo byť veselšie.


Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Novoročný koncert Na sviatok Troch kráľov sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil už tradičný Novoročný koncert, ktorý organizuje obec v spolupráci so speváckymi zbormi, ktoré pôsobia na jej území. A tak sme sa opäť aj tento rok zúčastnili na tomto kultúrnom podujatí. Prinášame niekoľko fotografií, ktoré aspoň nemo dokumentujú atmosféru tohto dňa.

Fotografie