ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od poludnia 26. mája do 30. mája je brat kaplán Emil Hankovský na školení kaplánov. Stretnutia, úradné hodiny na fare a vyučovanie v tomto týždni nebudú. Súrne záležitosti rieši administrátor zboru.

30. mája sa uskutočnia služby Božie pri oslave Vstúpenia v Prievidzi o 16:30 a v Zemianskych Kostoľanoch o 18:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Uvedenie novozvolených funkcionárov zboru a krst Mie a Markusa

Uvedenie V poslednú májovú nedeľu slúžil v našom zbore brat senior Marián Kaňuch s manželkou Oľgou. Jeho ďalšia prítomnosť na Hornej Nitre v pomerne krátkom časovom úseku jedného mesiaca bola podmienená uvedením novozvolených funkcionárov zboru.
Na tento deň však pripadla aj ďalšia slávnosť, keď do vínneho kmeňa Pána Ježiša boli zaštepené ďalšie dve mladé ratolesti.

Článok      Fotografie z uvedenia       Fotografie z krstu

Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek

Deň matiek V Prievidzi počas služieb Božích v druhú májovú nedeľu sme si už tradične pripomenuli Deň matiek. Popri Božom slove zazneli piesne i hovorené slovo v podaní detí i dospelých, ktoré zvýraznili poďakovanie Bohu za dar materstva.

Fotografie

Rekonštrukcia modlitebne v Handlovej

Handlová Modlitebňa v Handlovej prešla za posledné obdobie komplexnou rekonštrukciou. V priloženom fotomateriály chceme priblížiť stav pred, počas a po rekonštrukcii. Tá si vyžiadala množstvo snahy u mnohých bratov a sestier, ale dve mená predsa v tejto súvislosti uviesť musíme. Zvláštne poďakovanie patrí bratovi farárovi Mgr. Michalovi Tekelymu a zborovému kurátorovi Ing. Ivanovi Jungovi. Ostatní nám prepáčia, že zostali nemenovaní. Ale nesmieme zabudnúť, že pokiaľ nestavia Boh, darmo sa namáhajú stavitelia.

V druhej časti prinášame fotomateriál zo slávnostnej vysviacky modlitebne 28. apríla bratom seniorom Mariánom Kaňuchom.

Fotografie            Vysviacka

Volanie bez poplatku

ProChrist Päť večerov, päť tém, päť rečníkov, päť známych hostí, päť svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia na „inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

Článok            Fotografie

Výročný účtovný a volebný konvent

Buletin V poslednú nedeľu mesiaca február sme sa zišli zo všetkých kútov nášho zboru v prievidzskom kostole na konvente. Vypočuť si správy za minulý rok, plány a predsavzatia na ten súčasný, ale taktiež zvoliť nového zborového dozorcu, stal sa ním brat Štefan Hurný, a po presbyteroch, ktorí ukončili z rôznych dôvodov svoje členstvo v tomto orgáne, zvoliť aj „novú krv". Novinkou pre nás bolo aj vytvorenie pozícií filiálnych kurátorov. Končiacim funkcionárom ďakujeme za odvedenú prácu a novozvoleným vyprosujeme Božiu pomoc v ich diele. Voľby prebehli pod vedením brata Ing. Jána Beňucha, dozorcu Turčianskeho seniorátu.
Novinkou v našom zbore bol aj informačný buletin, ktorý bol distribuovaný týždeň pred konaním konventu i k dispozícii na webovej stránke zboru. Obsahoval takmer všetky správy i návrh štatútu, aby sa účastníci konventu mali možnosť oboznámiť sa s predmetnými informáciami. Pretože práve zborový štatút doznal istých zmien, ktoré veľmi podrobne, aj s dôvodmi, rozviedol brat kaplán.
V závere bolo prednesené a prijaté, okrem iných, aj uznesenie konventu k aktuálnemu dianiu v ECAV.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Hlavným mottom ekumenického stretnutia v evanjelickom chráme v Prievidzi v tretiu januárovú sobotu bolo Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Túto pobožnosť sme pripravili spoločne s katolíckymi farnosťami Prievidza - mesto a sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky). Takmer plný kostol veriacich obidvoch vierovyznaní svedčí, že dobré dielo sa podarilo.

Článok            Fotografie